Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŽÁDOST O BYT

v současné době nemáme žádné volné byty

 

Všeobecné podmínky k přidělení nájmu bytu v bytovém domě
Kojetická 1021 Neratovice


Níže uvedený seznam byl odsouhlasen Kontrolní komisí bytového družstva v domě na adrese
Neratovice Kojetická 1021 ve 3 čtvrtletí roku 2020


Přidělení nájemního bytu bude probíhat takzvaným slosováním před zraky zájemců o nájem.
Zájemci před zařazením do slosování musí splnit níže popsané podmínky.


Zájemnce o nájem bytu musí splňovat tyto podmínky a předložit následující dokumenty :
1. občan ČR s trvalým pobytem v ČR (mimo Obecní /Městský úřad)
2. občan plnoletý způsobilý k právním úkonům
3. předložení žádosti k přidělení nájemního bytu
4. předložení strukturovaného CV
5. předložení výpisu z rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc
6. potvrzení o bezdlužnosti z Finančního úřadu , zdravotní pojišťovny, České správy sociálního
zabezpečení ne starší než 2 měsíce
7. kopie pracovní smlouvy, potvrzení ze zaměstnání o průměrném výdělku
8. podpis a souhlas se zpracování osobních údajů podléhajícím GDPR dle zákona 110/2019 Sb.
9. Čestné prohlášení, že proti žadateli není vedeno žádné insolvenční řízení.


Zájemce o nájem bytu také musí dále souhlasit s níže uvedenými skutečnostmi:


1. seznámení se s domovním a protipožárním řádem a jejich řádné dodržování
2. nájemní smlouva na 3 měsíce, s možností prodloužení na další 3 měsíce v celkové délce dvanácti
měsíců, kdy toto období slouží Bytovému družstvu jako zkušební doba potřebná k zjištění
spolehlivosti nájemníka při dodržování všech základních povinností nájemníka a též chrán í
nájemníka v případě, že by v bytovém domě nechtěl nadále setrvat. Po skončení dvanácti měsíců
se dalším dodatkem smlouva prodlužuje o 12 měsíců.
3. zájemce uvede přesný počet osob do nájemní smlouvy a zároveň se zavazuje , že byt nepodnajme
třetí osobě.
4. ma ximální počet osob v nájemní smlouvě jsou 4 osoby
5. složí 3 nájmy v podobě kauce na účet bytového družstva a to převodem ze svého osobního
bankovního účtu. Platba bude připsána na účet BD nejpozději 3 dny před slosováním zájemců o
nájem. (V případě, že někt erý ze zájemců nebude vylosován, bude mu shora uvedená platba
vrácena v době co nejkratší na účet, ze kterého byla přijata.)
6. osoba, které byl poskytnut nájem bytu, ke kterému se vztahuje platná nájemní smlouva a podá si
žádost o nájem dalšího bytu, bude t ato vždy automaticky vyřazena ze slosování o nájem dalšího
bytu viz bod 3. Nájemní byty nejsou určeny k podnikání či podnajímání.