Jdi na obsah Jdi na menu
 


platební řád BD

PLATEBNÍ ŘÁD v PDF ke stažení

 

Bytové družstvo Kojetická 1021 ___________________________________________________________________________ PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Kojetická 1021 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOJETICKÁ 1021 Stránka 2 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ.................................................................................................................................... 3 2. ZÁKLADNÍ POJMY ........................................................................................................................................... 3 3. ZÁKLADNÍ ÚHRADY......................................................................................................................................... 3 4. PLATBY URČENÉ PŘÍMO STANOVAMI DRUŽSTVA .......................................................................................... 3 5. PLATBY DLOUHODOBÉ ZÁLOHY ÚVĚRU-ÚVĚROVÝ FOND.............................................................................. 4 6. PLATBY DLOUHODOBÉ ZÁLOHY ÚDRŽBY, OPRAV A PROVOZU DOMU - FOND PROVOZU A OPRAV ............. 4 7. ÚHRADA ZA SLUŽBY........................................................................................................................................ 4 8. DALŠÍ PLATBY STANOVENÉ ČLENSKOU SCHŮZÍ.............................................................................................. 5 9. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ.............................................................................................................................. 5 PŘÍLOHA ČÍSLO JEDNA K PLATEBNÍMU ŘÁDU......................................................................................................... PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOJETICKÁ 1021 Stránka

3 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Bytové družstvo Kojetická 1021 podle Stanov Bytového družstva Kojetická 1021 (dále jen „stanovy“) přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků do fondů družstva), plnění poskytovaných s užíváním bytů, nebytových prostor a dalších plateb členů družstva odsouhlasených členskou schůzí (dále jen „Platební řád “).

2. ZÁKLADNÍ POJMY

2.1.Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

2.2.Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné části domu.

2.3.Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (lodžie, komory). 2.4.Společnými částmi domu jsou části určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, sušárny, kočárkárny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace a elektřiny, prádelny. 2.5.Uživatelem bytu se rozumí – člen družstva nebo jiný nájemce, s nímž má pronajímatel (družstvo) uzavřenou nájemní smlouvu o nájmu bytu a dále osoby, které se v bytě s jejich souhlasem zdržují. Uživatelem bytu se rozumí i osoba, která užívá byt bez právního důvodu. Poznámka: je povinností oznámit zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu družstvu firmě. Pokud se tak neučiní ani do dvou měsíců, jde o hrubé porušení povinnosti člena plynoucích z nájmu družstevního bytu.

3. ZÁKLADNÍ ÚHRADY

3.1.Členové družstva jsou povinni hradit: a) platby určené přímo stanovami družstva, b) platby dlouhodobé zálohy úvěru, c) platby dlouhodobé zálohy údržby, oprav a provozu domu, d) úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen „úhrada za služby“), e) další platby stanovené členskou schůzí.

3.2.Nečlenové družstva (nájemníci) jsou povinni hradit: a) nájemné, b) úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen „úhrada za služby“),

4. PLATBY URČENÉ PŘÍMO STANOVAMI DRUŽSTVA

4.1.Platby určené přímo stanovami družstva jsou uvedeny v příslušných článcích Stanov družstva. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOJETICKÁ 1021 Stránka 4

5. PLATBY DLOUHODOBÉ ZÁLOHY ÚVĚRU-ÚVĚROVÝ FOND

5.1.Úvěrový fond je tvořen splátkami členů družstva, kteří neuhradili svůj členský vklad najednou anebo uhradili jen část členského vkladu a podílejí se na splácení úvěru.

5.2.Prostředky tohoto fondu je možno použít pouze na splácení úvěru družstva, kterým byla zaplacena část kupní ceny za objekt vč. pozemků.

5.3.Splátky do úvěrového fondu (resp. výpočet jejich výše) a termíny splatnosti jistiny a úroku z úvěru určuje představenstvo družstva.

5.4.Členové družstva, kteří splatili další členský vklad v plné výši, splátky do úvěrového fondu neplatí.

6. PLATBY DLOUHODOBÉ ZÁLOHY ÚDRŽBY, OPRAV A PROVOZU DOMU - FOND PROVOZU A OPRAV

6.1.Každý člen družstva je povinen hradit měsíčně příspěvek do fondu údržby a oprav, který je stanoven jako násobek m2 plochy bytu a částky určené usnesením členské schůze.

6.2.Příspěvek do fondu údržby a oprav má charakter dlouhodobé zálohy.

6.3.Zůstatek fondu údržby a oprav se družstevníkům po skončení roku nevrací a je automaticky převeden na další účetní období.

7. ÚHRADA ZA SLUŽBY

7.1. Družstvo zajišťuje tyto služby: a) dodávku tepla (ÚT), b) centralizované poskytování teplé vody (TUV), c) dodávku vody (SV) a odvádění odpadních vod, d) úklid společných částí domu, e) osvětlení společných prostor v domě a vstupních prostor do jednotlivých vchodů f) odvoz komunálního odpadu g) odvoz velkoobjemového odpadu (bude-li sjednáno) Členská schůze může rozhodnout o poskytování dalšího druhu služby v objektu.

7.2.Každý člen, nečlen družstva (nájemník) i uživatel bytu je povinen hradit měsíčně zálohu na služby. Výše záloh na služby bude vždy stanovena tak, aby pokryla předpokládané náklady na služby v zúčtovacím roce. Výše záloh může být navýšena o 10 % jako rezerva. Při zvýšení ceny dodavatelské služby v průběhu kalendářního roku může být změna záloh na služby během kalendářního roku provedena i opakovaně.

7.3.Vzhledem k nutnosti v krátké době reagovat na změny cen za služby (teplo a teplá voda, studená voda, úklid, společná elektřina a odpad) je oprávněno stanovit výši záloh představenstvo družstva.

7.4.Služby jsou hrazeny zálohově a jsou zúčtovány jednou ročně v termínu stanoveném obecně závaznými předpisy. Přeplatky budou členům družstva vráceny do termínu stanoveného PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOJETICKÁ 1021 Stránka 5 obecně závaznými předpisy, ve stejné lhůtě jsou členové družstva povinni zaplatit případné nedoplatky. Způsob platby je složenkou nebo platebním příkazem na účet družstva.

7.5.Způsob rozúčtování jednotlivých služeb je prováděn dle platné a účinné právní úpravy.

7.6. V případě, kdy není způsob rozúčtování jednotlivých služeb řešen obecně závazným právním předpisem je prováděno rozúčtování: 7.6.1. Úklid – náklad domu bude dělen počtem bytů a dále nebytových jednotek v domě, které se podílí na odběru služby. 7.6.2. Společná elektřina - náklad domu bude dělen počtem bytů a dále nebytových jednotek v domě, které se podílí na odběru služby. 7.6.3. Odpad – náklad domu bude dělen počtem bytů a dále nebytových jednotek v domě, které se podílí na odběru služby.

7.7.Způsob rozúčtování jednotlivých služeb může být změněn rozhodnutím členské schůze nebo obecně závazným právním předpisem.

7.8.Účetním obdobím je kalendářní rok.

8. DALŠÍ PLATBY STANOVENÉ ČLENSKOU SCHŮZÍ

8.1.Členská schůze může usnesením rozhodnout o dalších platbách.

9. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

9.1.Příspěvek do dlouhodobé zálohy údržby, oprav a provozu je splatný spolu se splátkou do dlouhodobé zálohy splátek úvěru a zálohami za služby v jedné částce tak, aby nejpozději do posledního dne běžného měsíce byla platba připsána na účet Družstva. Stanovený způsob platby je sdruženým inkasem plateb obyvatelstva (SIPO) nebo platebním příkazem na účet družstva

9.2.V případě opožděného zaplacení některé z plateb je člen, nečlen družstva (nájemník) i uživatel bytu povinen zaplatit poplatek z prodlení, příp. úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

9.3.Tento Platební řád je závazný pro členy družstva a dále nájemce, s nimiž má pronajímatel (družstvo) uzavřenou nájemní smlouvu o nájmu bytu a dále osoby, které užívají byt bez právního důvodu.

9.4.Tento Platební řád je interním dokumentem a je určen pouze pro interní potřeby Bytového družstva Kojetická 1021.

9.5.Bez písemného souhlasu představenstva družstva není dovoleno Platební řád zveřejňovat, umisťovat na www.stránky ani jinak dále šířit.

9.6.Platební řád nabude účinnosti dnem jeho schválení členskou schůzí.

9.7.Tento Platební řád byl přijat a schválen členskou schůzí Bytového družstva Kojetická 1021 dne: 24. 1. 2019.

Příloha: Ceník administrativních úkonů PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOJETICKÁ 1021 Stránka 6 PŘÍLOHA ČÍSLO JEDNA K PLATEBNÍMU ŘÁDU

Členská schůze bytového družstva stanovuje povinnost členům Bytového družstva hradit Bytovému družstvu následující platby: I. CENÍK ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ Bytové družstvo Kojetická 1021 IČO: 069 09 010 variabilní symbol pro potřeby identifikace platby (banka / pokladna) prosíme, uvádějte vždy variabilní symbol ve formátu číslo bytu + položka ceníku (symboly XX nahraďte číslem bytu) například: byt č. 21 platí položku 07 Poplatek za vydání potvrzení o podnájmu variabilní symbol je 2107 KAPITOLA Cena v Kč PŘEVOD ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ, změny členství, evidence

XX01 Poplatek za administraci a vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o dalším čl. vkladu při převodu členského podílu v přímé linii příbuzenské (rodiče-děti, sourozencisourozenci, prarodiče-vnoučata) a dále případě převodu mezi registrovanými partnery, druhem a družkou pokud tito sdílí společnou domácnost minimálně po dobu dvou let. 1 000 Kč

XX02 Poplatek za administraci a vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o dalším čl. vkladu při převodu členského podílu uskutečněného do 2 let od vkladu vlastnického práva Bytového družstva na bytový dům vyjma případů uvedených v bodě XX01. 35 000 Kč

XX03 Poplatek za administraci a vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o dalším čl. vkladu při převodu členského podílu uskutečněného nad 2 roky od vkladu vlastnického práva Bytového družstva na bytový dům vyjma případů uvedených v bodě XX01. 15 000 Kč

XX04 Vyhotovení duplikátu nájemní smlouvy a smlouvy o dalším čl. vkladu 200 Kč PODNÁJEM nebo výměna DRUŽSTEVNÍHO BYTU

XX05 Poplatek za schválení podnájmu družstevního bytu, neplatí v případě schvální podnájmu stávajícího podnájemníka. 1 000 Kč XX06 Neoznámení podnájmu bytu 10 000 Kč

XX7 Vydání potvrzení o podnájmu 200 Kč STAVEBNÍ A DALŠÍ podstatné ÚPRAVY V DRUŽSTEVNÍM BYTĚ

XX8 Poplatek za vydání souhlasu bytového družstva se stavebními úpravami v bytě 500 Kč

XX9 Poplatek za přípravu podkladů pro úkony ve stavebním řízení 500 Kč

XX10 Poplatek za vydání souhlasu se stavebními úpravami nebytových či společných prostor za účelem podnikání 500 Kč

XX11 Poplatek za porušení ujednání obsažených v souhlasu s rekonstrukcí bytu, společných či nebytových prostor. Poplatek za stavební úpravy realizované bez souhlasu BD. 50 000Kč

XX12 Poplatek za dodatečné vydání souhlasu bytového družstva se stavebními úpravami 5 000 Kč PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOJETICKÁ 1021 Stránka 7

XX15 Vyhotovení splátkového kalendáře 500 Kč

XX16 Poplatek za vytištění dokumentů pro vlastní potřebu člena bytového družstva - stanovy BD, interní dokumenty 100 Kč

XX17 Poplatek za druhou a další doručenou marnou výzvu ke zpřístupnění bytu nebo nebytového prostoru 1 000 Kč

XX21 Poplatek za vystavení potvrzení o členství v družstvu 100 Kč

XX22 Poplatek za druhé a další porušování stanov a řádů BD 1 000 Kč II. SPLATNOST A PLÁTCI POPLATKŮ: Plátci jednotlivých poplatků jsou a splatnost výše uvedených úkonů nastává: 01/, 02/, 03 - Povinnost k úhradě uvedeného poplatku vzniká členovi BD, který svůj členský podíl v BD převádí (převodce), či jej již převedl. Splatnost tohoto poplatku nastává okamžikem právních účinků převodu / přechodu členského podílu v BD. 04 – povinnost k úhradě uvedeného poplatku vzniká členovi BD, který žádá o vyhotovení duplikátu uvedených dokladů. Splatnost tohoto poplatku nastává okamžikem předání duplikátu členovi BD. 05 - Povinnost k úhradě a zároveň splatnost uvedeného poplatku vzniká členovi BD, který žádost podává, okamžikem vyhovění žádosti o vyslovení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy (existencí podnájmu) ze strany představenstva BD. Jedná se o poplatek jednorázový. V případě změny účastníka podnájemní smlouvy je člen BD povinen představenstvo BD znovu zažádat o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a uhradit znovu poplatek v případě schválení této žádosti. Splatnost tohoto poplatku nastává okamžikem předání souhlasu členovi BD. V případě neuhrazení poplatku dle tohoto bodu ceníku ve lhůtě deseti pracovních od data vydání souhlasu, souhlas udělený souhlas ze strany představenstva BD bez dalšího zaniká. 06 - Povinnost k úhradě uvedeného poplatku vzniká členovi BD, který má právo nájmu k družstevnímu bytu. Byt byť i jenom částečně pod najímá a podnájem neoznámil představenstvu BD, případně podnájme oznámil a představenstvo BD nevydalo souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy. Splatnost uvedené sankce nastává okamžikem doručením písemné výzvy představenstva. 07- Povinnost k úhradě uvedeného poplatku vzniká členovi BD, který žádá o vyhotovení potvrzení o podnájmu bytu. Splatnost tohoto poplatku nastává okamžikem předání potvrzení členovi BD. 08/, 09/, 10 - Povinnost k úhradě uvedeného poplatku vzniká členovi BD, který žádá o vydání souhlasu či přípravu podkladů. Splatnost tohoto poplatku nastává okamžikem předání předmětného dokumentu členovi BD. 11 - Povinnost k úhradě uvedeného poplatku vzniká členovi BD, který má v souvislosti se svým členstvím v BD právo dotčenou jednotku užívat, případně (absence souvztažnosti s konkrétní jednotkou) tomu členovi BD, který nedovolené rekonstrukce/stavební úpravy/stavebních zásahy realizuje, popř. Tak činí osoba, za jejíž jednání nese člen BD odpovědnost podle stanov, interních předpisů BD, popř. Obecně závazných právních předpisů. Splatnost uvedeného poplatku nastává okamžikem porušení uvedené povinnosti a doručením písemné výzvy představenstva. Úhradou částky dle tohoto bodu ceníku není nijak dotčeno či omezeno právo bytového družstva požadovat PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOJETICKÁ 1021 Stránka 8