Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLÁNOVANÉ INVESTICE

 

OPRAVA STOUPAČEK

 

ZATEPLENÍ + FASÁDA

 

Nedostatky tepelně-technických vlastností
V největší míře se na nedostatky užitných (tepelně-technických) vlastností projevují u svislého obvodového pláště.
Výplně otvorů v bytech a společných prostorech, které byly již v minulosti vyměněny, jsou postačující. Z důvodu zateplení boků u vstupních dveří je třeba provést výměny dveří a oken navazujících na vstupní dveře.
Svislý obvodový plášť nemá požadovaný součinitel prostupu tepla, což má za následek nízkou dotykovou teplotu a v nejproblematičtějších místech (kouty, rohy, místa s výskytem tepelných mostů) možnost vzniku míst, kde se začne srážet vodní pára a následně vznik plísní.
Lodžie jsou vlivem působení vodních cyklů lokálně poškozeny. Doporučuji provést sanaci povrchu podlahy lodžie se zateplením. Výměna ocelových zábradlí nutná.
Půda nad posledním podlažím – původní plochá střecha - v současné době nesplňuje tepelně-technické požadavky.
2.b Konstrukční a materiálové řešení
Projektová dokumentace je zpracována pro provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS) svislého obvodového pláště v rozsahu upřesněného na základě jednání se zástupci investora, zateplení podlahy v půdním prostoru a nutných návazných prací s ohledem na požadavky norem a právních předpisů.
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem, který bude certifikovaný dle ETAG 004 a bude v kvalitativní třídě A dle cechu zateplovacích systémů.
Jako izolant je uvažováno s následujícími druhy tepelné izolace):
✓ pěnový polystyren (EPS 100 S) na střeše: maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,037 W/m.K
✓ pěnový polystyren EPS 70 F na fasádě: maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,039 W/m.K
✓ minerální vata (MW) na fasádě : maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,036 W/m.K
✓ Minerální vata pro podlahu půdy: Knauf insulation CLT C1 - maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,037 W/m.K
TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI IZOLANTŮ A SYSTÉMU MUSÍ BÝT DODRŽENY - DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. NUTNO POUŽÍVAT POUZE VÝROBKY, KTERÉ JSOU ZAPSÁNY V SEZNAMU VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ (PLATNÉ SVT KÓDY).

Podrobná specifikace zadání:
• Příprava podkladu včetně odstranění původní nesoudržné povrchové úpravy.
• Statické sanace dle potřeby a statického posouzení
• Odtrhové a výtažné zkoušky min. na 3 místech fasády.
• Dodávka a montáž nových výplní otvorů, výměna původních vstupních dveří a zazdění fixních oken ve vstupním prostoru. Dveře z hliníkových profilů UD,max = 1,2 W/m2K. Vyzdívka z tvárnic Ytong v tl. 200 mm.
• Zateplení průčelních panelů provést kontaktním zateplovacím systémem z desek minerální vaty v tl. 180 mm
• Zateplení štítových panelů provést kontaktním zateplovacím systémem z desek EPS 70 F, v kombinaci s deskami minerální vaty (MW) v požárních pásech v tl. 180 mm.
• Vyrovnání povrchu bočních stěn lodžií armovací stěrkou se tenkovrstvou omítkou.
• Zateplení čelních stěn vstupních portálů deskami z minerální vaty v tl. 180 mm
• Zateplení podhledu nad hlavními vstupními dveřmi zapuštěného vstupu minerální vatou v tl. 260 mm
• Zateplení bočních stěn zapuštěného vstupu deskami minerální vaty v tl. 200 mm
• Zateplení stěn střešních nástaveb v prostoru půdy provést kontaktním zateplovacím systémem z desek minerální vaty (MW) v tl. 200 mm, nad úrovní šikmé střechy zůstanou stěny pod opláštěním z plechových šablon bez úprav
• Zateplení MIV v průčelích
o Typ STADUR: izolantem z MW v tl. 180 mm s podlepením do roviny s okolní průčelní plochou z MW v tl. cca 100 mm
o MONTOVANÉ MIV: izolantem z MW v tl. 180 mm s podlepením do roviny s okolní průčelní plochou z MW v tl. cca 20 mm
• Stěny lodžií do nevytápěného prostoru provést v následujících tloušťkách tepelné izolace:
o Strop lodžií z MW (λ = 0,036 W/m.K ) v tl. 50 mm
o Podlaha z pol. EPS 100 S v tl. 50 mm
o Čílko lodžiové stropní desky vyrovnáno izolantem v tl. 30 mm
• Sokl objektu zateplit deskami tepelného izolantu extrudovaného polystyrenu (XPS) a minerální vaty (λ = 0,036 W/m.K) v tl. 180 mm (dle výkresové dokumentace). ETICS založit v úrovni cca 300 mm pod upraveným terénem – skutečná úroveň bude záviset na poloze izolační přizdívky. Povrchová úprava nad upraveným terénem soklovou mozaikovou omítkou.
• Kotvení šroubovacími hmoždinkami se zápustnou montáží – konkrétní druh kotev bude závislý na výsledcích provedení tahových zkoušek Kotvení se zápustnou montáží – šroubovacími kotvami STR-U se zátkou z příslušného izolantu u desek minerální vaty s roznášecím talířkem VT 2G

Doplnění tepelné izolace z minerální vaty v tl. 100 mm, položené na stávající zateplení původní ploché střechy. Celková tl. tepelné izolace 260 mm
• Zateplení střešního pláště střešní nástavby minerální vatou na stávající podklad v celkové tl. 280 mm. Krytina z hladkého falcovaného Pz plechu s p.ú. v barvě jako stávající krytina hlavní střešní roviny. Střecha bude šikmá pultová se sklonem cca 7°.
• Pro vstup na střechu střešní nástavby bude u stávajícího žebříku repasován nátěr a provedena kontrola, případně úprava ukotvení
• Demontáž stávajícího zábradlí
• Provedení nové Hi vrstvy podlah lodžií včetně povrchové úpravy keramickou dlažbou
• Provedení nového ocelového, žárově zinkovaného zábradlí na lodžiích s výplní z tyčoviny. Povrchová úprava žárový zinek. Výplň bude dělena na 2 pole. Na podlaze bude osazena aretační nožka opřená do podlahy.
• Povrchová úprava zateplených ploch tenkovrstvou silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm s nastavením pro vyšší odolnost vůči řasám a plísním na fasádě
• Povrchová úprava soklu nad upraveným terénem soklovou mozaikovou omítkou.
• Do výšky nadpraží oken vstupního podlaží (soklová část domu) bude proveden zateplovací systém se zvýšenou mechanickou odolností minimálně 50 J (např. Capatect Carbon).
• Okenní parapety zateplit tepelnou izolací z XPS tloušťky minimálně 20 mm, ostění zateplit tepelnou izolací z MW tloušťky minimálně 40 mm a nadpraží v tloušťce minimálně 40 mm.
• Klempířské prvky provést z hliníkového plechu v tl. min 1,0 mm. variantně systémového (např. Lindab, Ranila) s ukončením na ostění systémovým připojovacím profilem. Výběr parapetu podléhá schválení investora před realizací. Barva bílá.
• Parapetní plechy u lodžiových dveří budou nahrazeny keramickou dlažbou
• Výměna kotvení a úprava hromosvodů
• Osazení systémových hliníkových držáků na satelity – náhrada za stávající
• Stávající mříže na oknech a lodžiích budou nahrazeny novými ve shodném materiálovém provedení, jako zábradlí lodžií
• Repase nátěrů ocelových dvířek skříní rozvaděčů a dveří do montážního podlaží
• Výměna ventilačních mřížek na fasádě
• Osazení větracích mřížek do atiky pro hnízdění Rorýse Obecného včetně osazení stávajících hnízdních boxů do nové polohy
• Nová konstrukce okapového chodníku z betonových dlaždic.
• Stávající venkovní jednotky klimatizace demontovány a po zateplení umístěny zpět včetně připojení
• Napojení zateplené fasády domu na navazující objety provedeno pomocí dilatační spáry vytvořené ukončujícím rohovým profilem a vloženou těsnící pružnou komprimační páskou
• Stávající zvonkové tablu bude vytaženo na nově zateplený povrch, v případě nedostatečné vůle kabeláže zůstane zachována jeho současná pozice a zateplení bude okolo tabla upraveno
• Oplechování na zastřešení vstupního prostoru demontováno a nahrazeno obkladem z desek Cetris (s finální povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou jako zateplované plochy domu)
• Střešní plášť střechy na vstupem opatřen novou povlakovou krytinou z modifikovaných asfaltových pásů s břidličným posypem

Ocelové nosné sloupky předsazeného zastřešení budou opatřeny novým antikorozním nátěrem
• Předokenní sušáky budou demontovány a nově provedeny u všech bytových jednotek nově kovovými (materiál dle druhu zábradlí – ocelové, žárově zinkované profily s pěti háčky), kotvenými vodotěsně přes zateplenou fasádu.