Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLÁNOVANÉ INVESTICE

 

OPRAVA STOUPAČEK

 

ZATEPLENÍ + FASÁDA

MODELACE ÚVĚRU

(žadatel o modelaci: BD Kojetická 1021 – p. Milan Kuchař - předseda, e-mailová adresa:

bdkojeticka1021@gmail.com, mobil: 607 584 763)

Vážení,
na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme modelaci financování bytových potřeb úvěrem KREDIT- komerční
úvěr (bez vazby na stavební spoření) pro právnické osoby s platností do 8.6.2022 (= termín pro předložení
kompletní úvěrové žádosti).
Specifikace žadatele: Bytové družstvo Kojetická 1021

IČO: 06906010 Počet jednotek (bytů): 106 bytů
Aktuální tvorba fondu oprav (FO):
Dlouhodobá záloha na provoz (člen) + 129.474,00Kč
Nájemné nečlenové BD + 240.311,00Kč
Nájemné nebytové prostory + 294.314,00Kč

Účel úvěru: financování rekonstrukce
Čerpání úvěru:  Od měsíce zahájení čerpání úvěru - spláceny měsíčně úroky z vyčerpané částky

za přesný počet dní v měsíci
 Max. doba čerpání: 2 roky od uzavření úvěrové smlouvy
 Po předložení odsouhlasení účelu úvěru a úvěru poskytnutého Raiffeisen stavební
spořitelnou a.s. včetně parametrů úvěru v souladu se stanovami žadatele
Rekonstrukce
 Přímo na účet dodavatele na základě předložených faktur (postupně, jednorázově)
 Zpětné proplacení již uhrazených faktur na účet žadatele (zpětně proplacené faktury
– datum vystavení nesmí být starší než 1 rok)

Parametry úvěru dle
požadavku 15 000 000 Kč
Splatnost*) Úroková sazba Měsíční anuitní
splátka

Požadovaný fond
splácení (FO) **)

30 let

5,29 % p.a. fix 5 let

83 210 Kč Měsíční příjem na
splácení dostačující 35 let 78 510 Kč

15 000 000 Kč
Splatnost*) Úroková sazba Měsíční anuitní
splátka

Požadovaný fond
splácení (FO) **)
30 let 4.79 % p.a. fix 10 let 78 510 Kč Měsíční příjem na
splácení dostačující 35 let 73 710 Kč
*) Jedná se skutečnou dobu splácení jistiny úvěru, tj. bez období čerpání, konstantní měsíční
anuitní splátkou (zahrnující splátku jistiny i úroku) dle splátkového kalendáře v úvěrové
smlouvě.
**)Orientační výpočet – předpoklad běžných výdajů hrazených z FO ve výši max. 10 %
z tvorby FO a splátku úvěru ve výši 236 942 Kč, tvorby požadované rezervy (viz níže),
žadatel neeviduje žádné dlouhodobé neplatiče.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. ● Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 ● infolinka 412 446 408 ● www.rsts.cz ● rsts@rsts.cz

IČ: 49241257 ● společnost je zapsaná u MS v Praze, oddíl B–2102

PMA/LET 2/3 1/2022
Vlastní zdroje: Nevyžadujeme, možnost financovat až 100 % záměru
Zajištění úvěru:  Bez zajištění
Mimořádné splátky
úvěru:

 ZDARMA 1x ročně ve výši vždy max. 20% z výše nesplacené jistiny úvěru
 ZDARMA 1x ze státní dotace (bez omezení výše mimořádné splátky)
 ZDARMA v době ukončení fixace
 V ostatních případech je účtována úhrada ve výši 5% z výše provedené splátky

Předčasné splacení
úvěru:

 ZDARMA v době ukončení fixace
 V jiných případech je účtována úhrada ve výši 5% z výše provedené splátky

Požadovaná rezerva
na splátku úvěru:

Požadovaná rezerva ve fondu oprav je minimálně 10 % nad měsíční splátku úvěru za
předpokladu, že běžné výdaje hrazené z měsíčního příspěvku do FO činí max. 10 %
tvorby fondu oprav.

Úhrady:  Uzavření smlouvy – ZDARMA

 Výpis z účtu – ZDARMA v elektronické formě či 21,- Kč měsíčně v písemné formě
 Správa úvěru - 200,- Kč/ čtvrtletně
Výhody:  Rezervace zdrojů zdarma
 Nedočerpání úvěru zdarma
 Vedení běžného účtu dle výběru žadatele
 Nepožadujeme blokaci finančních prostředků na běžném účtu žadatele
 Internetový servis zdarma

Další podmínky:  Vedení podvojného účetnictví: dokládání účetních výkazů 1x ročně

 Aktuální předpis měsíčních plateb, zůstatek prostředků ve fondu oprav včetně stavu
pohledávek po splatnosti: dokládání 1x ročně
 Výše měsíčního příspěvku do FO: nezměněna po celou dobu úvěru bez vědomí
banky
 Dobrá platební morálka členů
 Výše anuitní splátky úvěru by neměla přesahovat 80 % tvorby fondu oprav
 V případě BD - min. počet 3 členů družstva musí být zachováno po celou dobu
platnosti úvěrového vztahu.
 Výmaz zástavního práva: po zápisu prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí je
bankou na základě požadavku žadatele připraven doklad osvědčující zánik
zástavního práva k jednotkám, které se na úvěru nepodílí a k dalším jednotkám po
úhradě celé výše poměrné části úvěru připadající na dané jednotky prostřednictvím
provedení mimořádné splátky úvěru. Vystavení potvrzení o zániku zástavního práva
není zpoplatněno.
 Převod jednotek do osobního vlastnictví: umožněno za předpokladu, že klient
před samotnou realizací informuje banku o záměru převodu jednotek a předloží k
odsouhlasení vzor smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotkám

Dokumenty
k posouzení úvěru:

 žádost o poskytnutí úvěru a příloha č. 1 podpisové vzory – formuláře k dispozici na
http://www.rsts.cz/formulare-pro-pravnicke-osoby/
 aktuální výpis z bankovního účtu žadatele
 účetní výkazy žadatele za dvě poslední účetní období v plném rozsahu
 aktuální rozpis měsíčních plateb po jednotkách dle účelu (fond oprav, správa,
pojištění služby,....)
 aktuální zůstatek fondu oprav/zůstatek jiného dlouhodobého fondu rezervy na splátku
úvěru (ideálně formou účetní sestavy)
 aktuální přehled pohledávek po splatnosti včetně uvedení způsobu jejich řešení
 kopie aktuálních stanov žadatele v případě, že nejsou digitalizovány ve veřejném
rejstříku
 v případě BD navíc:
o kopie přiznání daně z příjmu PO za dvě poslední účetní období včetně
potvrzení o jeho odeslání a dokladu o úhradě daně
o ratingová tabulka (data za poslední dvě účetní období včetně výhledu na

následující rok) - formulář k dispozici na http://www.rsts.cz/formulare-pro-
pravnicke-osoby/

 návrh smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu/cenová nabídka na plánované
práce

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. ● Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 ● infolinka 412 446 408 ● www.rsts.cz ● rsts@rsts.cz

IČ: 49241257 ● společnost je zapsaná u MS v Praze, oddíl B–2102

PMA/LET 3/3 1/2022
Ostatní dokumenty (odsouhlasení účelu úvěru a úvěru včetně parametrů v souladu se
stanovami, stavební povolení/ohlášení/čestné prohlášení, že dané práce nepodléhají
povolení ani ohlášení, uzavřená smlouva o dílo, v případě refinancování vyčíslení
nesplacené jistiny úvěru včetně příslušenství a případně další) lze uvést jako podmínku
čerpání úvěru. V rámci schvalovacího procesu je banka oprávněna vyžádat si další
dokumenty mimo výše uvedené.

Tato modelace obsahuje důvěrné informace, které jsou určeny výhradně pro interní potřebu žadatele a bez
souhlasu Raiffeisen stavební spořitelny a.s. nesmí být zveřejněny nebo zpřístupněny třetí osobě. Raiffeisen
stavební spořitelna a.s. upozorňuje žadatele na to, že modelace není návrhem smlouvy o úvěru a má pouze
informativní charakter.
Veškeré podklady k poskytnutí úvěru včetně formuláře žádosti o úvěr jsou k dispozici na webových stránkách
Raiffeisen stavební spořitelny a.s. http://www.rsts.cz/formulare-pro-pravnicke-osoby/.
V případě Vašeho zájmu je možné upravit parametry financování tak, aby lépe odpovídaly Vašim finančním
možnostem a potřebám.
Těšíme se na další jednání a jsme s pozdravem
V Praze dne 8.3.2022,aktualizace 29.3.2022,aktualizace 9.5.2022