Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z Členské schůze

 Zápis z Členské schůze

BYTOVÉ DRUŽSTVO KOJETICKÁ 1021,SE SÍDLEM:KOJETICKÁ 1021, 277 11 NERATOVICE

KONANÉ DNE: 18.7. 2020

Konané v malém sále Společenského domu Neratovice na adrese nám Republiky 1399, 277 11 Neratovice

Zahájeno v: 14.15 hod.

 

1. ZAHÁJENÍ A KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI SCHŮZE:

Bytové družstvo má ke dni schůze celkem 107 členů - 10 členů má nevyrovnaný dluh ke dni konání Členské schůze, právo hlasovat má 97 členů.

Na schůzi v čase zahájení přítomno 60 členů bytového družstva.

Členská schůze bytového družstva je způsobilá se usnášet, protože v čase zahájení schůze uvedeném na pozvánce je osobně nebo v zastoupení přítomna potřebná většina členů družstva.

K platnosti usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Ve zvláštním případě většina hlasů určena Stanovami družstva.

Přítomnost členů družstva byla ověřována před každým jednotlivým hlasováním.

 

2. VOLBA PŘEDSEDAJÍCÍHO SCHŮZE, ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU, URČENÍ PRAVIDEL PRO JEDNÁNÍ SCHŮZE

Navržení kandidáti:

Předsedající schůze - Milan Kuchař

Zapisovatel - Jaroslava Soukupová

Ověřovatel zápisu-Josef Šedina

Hosté: Hana Chlebcová, pí Kopecká, pprap. Vébr

Předseda představenstva družstva seznámil přítomné členy s pravidly pro jednání schůze. S formou hlasování a sčítáním hlasů.

HLASOVÁNÍ Č. 1

NÁVRH USNESENÍ Č1.

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA VOLÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO SCHŮZE DRUŽSTVA MILANA KUCHAŘE, ZAPISOVATELE ZÁPISU ZE SCHŮZE DRUŽSTVA JAROSLAVU SOUKUPOVOU, OVĚŘOVATELE ZÁPISU SCHŮZE DRUŽSTVA JOSEFA ŠEDINU

Před hlasováním přítomno: 60 členů družstva. Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov Družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášení schopná.

Přijetí usnesení:

Pro přijetí: 58 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení: 0 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 2 přítomných členů družstva

Usnesení bylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SCHŮZE

Předsedající seznámil přítomné členy družstva s programem schůze:

1. Zahájení schůze.

2. Volba orgánů schůze- usnesením

3. Zpráva Představenstva k chodu domu

4. Zpráva Kontrolní komise k petici členů Bytového družstva Kojetická 1021(dále jen BD)

5. Zpráva Představenstva k petici členů BD

6. Odvolání předsedy Představenstva BD Milana Kuchaře z členství v Představenstvu- usnesením

7. Odvolání místopředsedkyně Představenstva BD Lucie Zahradníčkové z členství v Představenstvu BD - usnesením

8. Odvolání člena Představenstva BD Filipa Máchy z členství v Představenstvu BD- usnesením

9. Volba členů Představenstva BD – usnesením

10. Volba členů Kontrolní komise – usnesením

11. Hlasování o zrušení vrátnice – usnesením

12. Změna článku 7.6. Platebního řádu – úhrada záloh a rozúčtování zálohových plateb služeb v případě, kdy není způsob rozúčtování jednotlivých služeb řešen obecně závazným právním předpisem, dle počtu osob – usnesením

13. Projednání a schválení hospodaření družstva a schválení účetní uzávěrky za rok 2019- usnesením

14. Projednání nepořádku na chodbách, jízdní kola, věci na chodbě, balkóny – zákaz vstupu apod.- diskuse

15. Závěr

Výše uvedený program schůze Družstva byl zveřejněn na pozvánce, která byla v souladu se Stanovami Družstva vyvěšena patnáct dnů přede dnem konání schůze na www. Stránky družstva, na vývěsce v domě a dále doručena členům družstva do poštovních schránek.

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA BERE NA VĚDOMÍ PROGRAM SCHŮZE DLE POZVÁNKY

 

 

3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA K CHODU DOMU

Předsedající Milan Kuchař na základě petice členů BD ke zrušení ostrahy domu - vrátnice, pozval zástupce obou hlídacích Agentur:

Agentury PCO pprap. Vébra , který členy BD obeznámil s činností Agentury PCO, četnost výjezdů, které jsou namátkové, jsou zaznamenány. K nahlédnutí jsou ve vrátnici domu.

Pí Kopeckou- zástupce ostrahy objasnila výtky a reagovala na stížnosti a nespokojenost s pracovníky ostrahy.

Předsedající Milan Kuchař informoval o řešení havárie - stoupačky na odpadní vodu, volných ordinacích po lékařích a jejich možnosti přestavby na byty, o svoji vizi půdní vestavby a nové střeše.

 

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU PŘEDSTAVENSTVA K CHODU DOMU

 

4. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE K PETICI ČLENŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOJETICKÁ 1021(DÁLE JEN BD)

Členové Kontrolní komise podpořili petici členů BD za zrušení vrátnice a tím ostrahy domu a na jejím základě doporučili svolat členskou schůzi.

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU PŘEDSTAVENSTVA K CHODU DOMU

 

 

5. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA K PETICI ČLENŮ BD

Představenstvo BD projednalo petici členů BD na schůzi představenstva a na jejím základě byla svolána členská schůze.

 

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU PŘEDSTAVENSTVA K PETICI ČLENŮ BD

 

HLASOVÁNÍ Č. 6

NÁVRH USNESENÍ Č6.

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE ODVOLÁNÍ PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA BD MILANA KUCHAŘE Z ČLENSTVÍ V PŘEDSTAVENSTVU BD

Před hlasováním přítomno: 60 Členů družstva.

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov Družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášení schopná.

Pro přijetí: 28 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení: 11 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 21 přítomných členů družstva

Usnesení nebylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

 

HLASOVÁNÍ Č. 7

NÁVRH USNESENÍ Č 7.

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE ODVOLÁNÍ MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ PŘEDSTAVENSTVA BD LUCIE ZAHRADNÍČKOVÉ Z ČLENSTVÍ V PŘEDSTAVENSTVU BD

 

Před hlasováním přítomno: 60 členů družstva.

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov Družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášení schopná.

Pro přijetí: 32 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení: 11 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 17 přítomných členů družstva

Usnesení bylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

 

HLASOVÁNÍ Č. 8

NÁVRH USNESENÍ Č 8.

ČLENSKÁ SCHŮZE DRUŽSTVA SCHVALUJE ODVOLÁNÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BD FILIPA MÁCHY Z ČLENSTVÍ V PŘEDSTAVENSTVU BD

 

Před hlasováním přítomno: 60 členů družstva.

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov Družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášení schopná.

Pro přijetí: 0 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení: 57 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 3 přítomných členů družstva

Usnesení nebylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

9.VOLBA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA BD

Členové BD podali návrh na člena Představenstva BD pana Karla Bendu.

 

 

HLASOVÁNÍ Č. 9

NÁVRH USNESENÍ Č 9.

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO VOLÍ DLE NÁVRHU ČLENŮ BD ČLENA PŘEDSTAVENSTVA KARLA BENDU.

Před hlasováním přítomno: 60 členů družstva.

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov Družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášení schopná.

Pro přijetí: 40 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení: 5 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 15 přítomných členů družstva

Usnesení bylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

Členská schůze BD konstatuje - v čase k 16 hod přítomnost členů - 58

10.VOLBA ČLENŮ KONTROLNÍ KOMISE BD

Členové BD podali návrh na členy Kontrolní komise BD - paní Jitku Novákovou a Irenu Jinochovou.

 

 

HLASOVÁNÍ Č. 10

NÁVRH USNESENÍ Č 10.

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA VOLÍ DLE NÁVRHU ČLENŮ BD ČLENY KONTROLNÍ KOMISE PANÍ JITKU NOVÁKOVOU A IRENU JINOCHOVOU.

Před hlasováním přítomno: 58 členů družstva.

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov Družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášení schopná.

Pro přijetí: 54 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení: 0 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 4 přítomných členů družstva

Usnesení bylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

HLASOVÁNÍ Č. 11

NÁVRH USNESENÍ Č 11.

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA POVĚŘUJE PŘEDSTAVENSTVO BD VYPOVĚZENÍM SMLOUVY S HLÍDACÍ AGENTUROU PÍ KOPECKÉ.

 

Před hlasováním přítomno: 58 členů družstva.

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov Družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášení schopná.

Pro přijetí: 46 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení: 2 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 10 přítomných členů družstva

Usnesení bylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

Členská schůze BD konstatuje - v čase k 16,30 hod přítomnost členů - 57

12.ZMĚNA ČLÁNKU 7.6. PLATEBNÍHO ŘÁDU – ÚHRADA ZÁLOH A ROZÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB SLUŽEB V PŘÍPADĚ, KDY NENÍ ZPŮSOB ROZÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB ŘEŠEN OBECNĚ ZÁVAZNÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM JE PROVÁDĚNO ROZÚČTOVÁNÍ: NÁKLAD DOMU BUDE DĚLEN POČTEM BYTŮ, NEBYTOVÝCH JEDNOTEK V DOMĚ, KTERÉ SE PODÍLÍ NA ODBĚRU SLUŽBY A DÁLE DLE POČTU OSOB V BYTOVÉ JEDNOTCE.

 

 

HLASOVÁNÍ Č. 12

NÁVRH USNESENÍ Č 12.

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE PŘEDLOŽENÝ NÁVRH ZMĚNY ČLÁNKU 7.6. ŘÁDU – ÚHRADA ZÁLOH A ROZÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB DLE POČTU OSOB V BYTOVÉ JEDNOTCE

 

Před hlasováním přítomno: 57 členů družstva.

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov Družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášení schopná.

Přijetí usnesení:

Pro přijetí: 3 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení: 46 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 8 přítomných členů družstva

Usnesení nebylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

 

13. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ HOSPODAŘENÍ BD A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZAVĚRKY ZA ROK 2019

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ BYTOVÉHO DRUŽSTVA BYLI FORMOU VELKOPLOŠNÉ PROJEKCE SEZNÁMENI:

S HOSPODAŘENÍM BD A ÚČETNÍ UZAVĚRKOU ZA ROK 2019 A NA ZÁKLADĚ VYJÁDŘENÍ KONTROLNÍ KOMISE BD O PROVEDENÉ KONTROLE - KONTROLNÍ KOMISE NESHLEDALA POCHYBENÍ A DOPORUČUJE SCHVÁLIT.

HLASOVÁNÍ Č. 13

NÁVRH USNESENÍ Č 13.

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE HOSPODAŘENÍ BD A ÚČETNÍ UZÁVĚRKU ZA ROK 2019. ČLENSKÁ SCHŮZE BD SCHVALUJE PŘEVOD ZISKU PO ZDANĚNÍ VE VÝŠI 3.207.963,- KČ NA ÚČET ZE ZISKU.

 

Před hlasováním přítomno: 57 členů družstva.

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov Družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášení schopná.

Přijetí usnesení:

Pro přijetí: 57 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení: 0 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 0 přítomných členů družstva

Usnesení bylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

 

14. PROJEDNÁNÍ NEPOŘÁDKU NA CHODBÁCH, JÍZNÍ KOLA, VĚCI NA CHODBĚ, BALKÓNY – ZÁKAZ VSTUPU APOD. – DISKUSE

Diskuse probíhala ke všem bodům programu během jednání členské schůze.

15. PŘIJATÁ USNESENÍ SCHŮZE

Členská schůze Bytového družstva Kojetická 1021 dne 18. 7. 2020 přijala usnesení, kterými:

1. Odvolala místopředsedkyni Představenstva BD - Lucii Zahradníčkovou z členství v Představenstvu

2. Zvolila člena Představenstva BD - Karla Bendu.

3. Zvolila členy Kontrolní komise BD - p. Jitku Novákovou a Irenu Jinochovou.

4. Pověřila Představenstvo BD vypovězením smlouvy s hlídací agenturou pí. Kopecké

5. Schválila hospodaření BD a účetní uzávěrku za rok 2019 a schválila převod zisku po zdanění ve výši 3.207.963,- Kč na fond ze zisku.

 

15. ZÁVĚR

Předsedající konstatoval, že všechna usnesení byla přijata v souladu se Stanovami Družstva, potřebným počtem členů.

Na dotaz předsedajícího nebyly vzneseny žádné další otázky ani připomínky k průběhu schůze.

Předsedající seznámil přítomné členy s přijatými usneseními a schůzi BD ukončil ve 16.30 hodin.

 

Zapsal: Jaroslava Soukupová

Ověřil: Josef Šedina

POZVÁNKA

Na členskou schůzi Bytového družstva.

 Bytové družstvo kojetická 1021, IČ: 069 06 010,

Se sídlem: kojetická 1021, 277 11 Neratovice

Dne: 18. 7. 2020 od 14.00 hodin

Místo konání: V malém sále Společenského domu Neratovice na adrese nám Republiky 1399, 277 11 Neratovice,

 Schůze se týká všech členů družstva, případě zastoupení je nutná plná moc.

V 14.00 – 14.15 hod. – prezence účastníků

V 14:15 hod. zahájení schůze s programem:

 1. Zahájení schůze
 2. Volba orgánů schůze - usnesením
 3. Zpráva Představenstva k chodu domu
 4. Zpráva Kontrolní komise k petici členů Bytového družstva Kojetická 1021 (dále jen BD)
 5. Zpráva Představenstva k petici členů BD
 6. Odvolání předsedy Představenstva BD Milana Kuchaře z členství v Představenstvu BD - usnesením
 7. Odvolání místopředsedkyně Představenstva BD Lucie Zahradníčkové z členství v Představenstvu BD – usnesením
 8. Odvolání člena představenstva BD Filipa Máchy z členství v Představenstvu BD- usnesením
 9. Volba členů Představenstva BD - usnesením
 10. Volba členů kontrolní komise - usnesením
 11. Hlasování o zrušení vrátnice - usnesením
 12. Změna článku 7. 6. Platebního řádu – úhrada záloh a rozúčtování zálohových plateb služeb v případě, kdy není způsob rozúčtování jednotlivých služeb řešen obecně závazným právním předpisem, dle počtu osob  - usnesením.
 13. Projednání a schválení hospodaření družstva a schválení účetní závěrky za rok 2019 - usnesením
 14. Projednání nepořádku na chodbách, jízdní kola, věci na chodbě, balkóny - zákaz vstupu apod. - diskuse
 15. Závěr

§ 636 odst. 1, písm. e) Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - Určení místa, kde se člen BD může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze: 

Místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze je možné určit po telefonické domluvě na tel. 607 584 763

V Neratovicích dne: 29.6.2020

Svolavatel:

MILAN KUCHAŘ v.r.                                                                                                      LUCIE ZAHRADNÍČKOVÁ v.r.

Předseda představenstva družstva                                                                            Místopředseda představenstva družstva